ศสค. ลำพูน ร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “คุกคาม ข่มขืน…ภัยอันตรายจากอำนาจในสังคมไทย” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน