ศสค.ลำพูน ร่วมกับ One Home พม.ลำพูน ได้เข้าคารวะเนื่องในโอกาสเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ได้เข้าคารวะเนื่องในโอกาสเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายสันติธร ยิ้มละมัย) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายชาตรี กิตติ ธนดิตถ์) พร้อมรับนโยบายขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และทิศทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวลำพูนต่อไป “ลำพูนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์…บนความพอเพียง” ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน