ศสค.ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว (จ่ายเงินสด) ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงิน ได้ร่วมมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว (จ่ายเงินสด) จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นายปันคำ แสนแก้วกาศ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคซึมเศร้า โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมมอบเงิน (เงินสด) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน สารวัตรกำนันตำบลทาขุมเงิน อพม.ตำบลทาขุมเงิน และอสม.ตำบลทาขุมเงิน ณ บ้านเลขที่ 8/2 หมู่ที่ 3 บ้านสวนหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน