ศสค.ลำพูน ร่วมกับมูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 2567

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 2567 ต่อไป และทั้งนี้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำพูน ได้ร่วมติดตาม ประเมินผลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการกลับคืนสู่สังคม สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ณ มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่