ศสค.ลำพูน ร่วมกับพม.หนึ่งเดียวลำพูน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับพม.หนึ่งเดียวลำพูน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมต้อนรับ (นายกิตติ อินทรกุล) ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อตรวจติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ โดยมีนาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย คณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ให้สอดรับตามข้อตรวจราชการในภารกิจงาน โครงการของเทศบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน