ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานจังหวัดลำพูน


วันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทาน นำทีมโดยนางสาวสุรีย์พร สุรศรี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ ตลาดจตุจักร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน