ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบ MSO – Logbook

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบ MSO – Logbook จัดโดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน