ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบาง และการบันทึกข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนเปราะบาง และการบันทึกข้อมูลในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) จังหวัดลำพูน จัดโดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน