ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วน 1300

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค วิเคราะห์ประเด็นกรณีศึกษา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน