ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุท่าเชียงทอง จังหวัดลำพูน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุท่าเชียงทอง โดยประธานในการประชุม ท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 100 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน