ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจ “งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจ “งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อร่วมรณรงค์ในเทศกาลแห่โคมล้านนาและโคมนานาชาติ ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางปราณี ประทุมมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วย ผู้แทน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพม. ในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน