ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ดำเนินการจัดการประชุมซักซ้อมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอในการดูแลคนเปราะบาง ของจังหวัดลำพูน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ได้ดำเนินการจัดการประชุมซักซ้อมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับอำเภอในการดูแลคนเปราะบาง การสำรวจ/จัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือฟื้นฟูด้านอาชีพจากกองทุนคนพิการ และกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพม.ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ร่วมเป็นผู้แทนมอบชุดบริโภค (พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร) ให้กับประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง ณ สำนักงานหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน