ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ให้การต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ให้การต้อนรับ (นายอนันต์ ดนตรี) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเด็นเชิงประจักษ์ ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป และได้ลงเยี่ยมครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับ การพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง และมอบบ้านพอเพียงชนบท ณ พื้นที่ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของหน่วยงาน พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน