ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บ และสร้าง Pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น” (ระยะสั้น 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บ และสร้าง Pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนการวิธีการร้อยด้ายจักรและการเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว การร้อยด้ายจักรพันริม และการเย็บซิปกระโปรง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน