ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) และร่วมทำ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 5 (ระยะสั้น 1 เดือน) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ฝึกทดสอบ การไดร์ตรง ไดร์วอลลุ่ม ไดร์ฟาร่า รวมไปถึงเปิดให้บริการแก่บุคลากรในศูนย์ฯ สระ ไดร์ หนีบ เซ็ท และร่วมกันทำ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1