ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมแฟชั่น วินเทจ” (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมแฟชั่น วินเทจ” (ระยะสั้น 10 วัน) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับการขึ้นทรงแฟชั่นทูบล็อคและวินเทจการไล่เฟด อีกทั้งให้บริการตัดผม (ฟรี) กับผู้สนใจ บุคคลภายนอก มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน