ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การทำสีผม ฝึกภาคปฏิบัติให้บริการ สระผม ไดร์ผม หนีบ ลอน และทำสีผม (ขั้นพื้นฐาน-เปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้น-การเปลี่ยนสีผมให้เข้มลง) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในสถาบัน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1