ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 3 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 3 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ เรียนรู้ทฤษฎี สาธิต และฝึกปฎิบัติจริง เรื่องตัดผมรองทรงมาตราฐานและทรงอเมริกัน ทรงนักเรียน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องแผนกตัดผมชาย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 3