ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การทำสีผม การเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้น การเปลี่ยนสีผมให้เข้มลง รวมถึงเรียนรู้ เรื่องศาสตร์ของสีผม เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำสีและกระบวนการทำสีผมที่ถูกวิธี ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1