ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บและสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตรตัดเย็บ และสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนพื้นฐานการใช้จักรอุตสาหกรรมเบื้องต้น การเย็บซิปกางเกง และการสร้างแบบกางเกงเบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน