ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 4 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ทดสอบการไดร์ตรง ไดร์วอลลุ่ม ไดร์ฟาร่า รวมไปถึงเปิดรับให้บริการแก่บุคลากรศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไปทีมาติดต่อราชการ และในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1