ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” (ระยะสั้น 1 เดือน) ฝึกภาคปฏิบัติ ให้บริการประชาชนตัดผม (ฟรี)

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ออกพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ ให้บริการประชาชนตัดผม (ฟรี) ประชาชนทั่วไป นักเรียน ได้แก่ โรงเรียนต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า, โรงเรียนเชตวันหนองหมู, เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง, โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนม่วงโตน, โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และโรงเรียนวัดห้วยต้ม รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 298 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน