ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนตัดผมชายเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตัดหัวหุ่นรองทรงมาตรฐาน ต่ำ กลาง สูง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องแผนกตัดผมชาย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 3