ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 3 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนการสร้างแบบและตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปป้ายหน้า ณ ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ชั้น 2 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน