ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรSlow Bar เครื่องดื่มสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร Slowbar เครื่องดื่มสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 5 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนการชง ดริป Drip การชง Moka Pot การชงด้วย Aero Press/ Staresso และฝึกปฏิบัติการจำลองการขาย ทักษะการจัดร้าน การทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ ในวิถี Slowbar และการให้บริการลูกค้า ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกฯ ได้ชิมเครื่องดื่ม “เมนูชาเขียวมัทฉะ” เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ณ อาคารเฮือนฮัก072 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน