ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูโรลใบเตย ขนมปังมันหวาน โชกุปัง-โชกุปังธัญพืช และขนมปังไส้กรอก – หมูหยอง ณ ห้องอาหารและโภชนาการ 1 อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน