ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2” (3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (3 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ สอนสร้างแบบ ตัดเย็บกางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ณ ห้องแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ชั้น 2 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน