ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1” (1 เดือน) (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1 (1 เดือน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ สอนการเย็บด้วยมือกระเป๋าถือญี่ปุ่นปักลาย ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน