ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร ตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1” (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร ตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ การอยู่ร่วมกันทำงานเป็นทีม คุณสมบัติช่างที่ดี อธิบายเรื่องอุปกรณ์ การบำรุงรักษาการ ใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคการตัดผมทรงสไลด์ยูU – วีV ทรงบ๊อบมาตรฐาน และทรงบ๊อบสไลด์ ณ ห้องแผนกตัดผมชาย ชั้น 3 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน