ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร เย็บกระเป๋าสมัยนิยม รุ่นที่ 1” (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร เย็บกระเป๋าสมัยนิยม รุ่นที่ 1 (10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ สอนการเย็บกระเป๋าแบบสะพายข้าง ณ ห้องแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ชั้น 2 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน