ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 1” (1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร อาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 1 (1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ เมนูครอฟเฟิ้ลท๊อปปิ้ง เมี่ยงคำ ทาโก๊ะยากิ ไก่ทอดซอสเกาหลี และช่อม่วง ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 1 อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน