ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรBasic Nailist Course รุ่นที่ 2 ” (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรBasic Nailist Course รุ่นที่ 2 (10 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสีเจล แนะนำอุปกรณ์ โครงเล็บแต่ละแบบวิเคราะห์หน้าเล็บ เตรียมหน้าเล็บ การตะไบ การทาสีเจลเทคนิคเบื้องต้น และฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องเสริมสวยสตรี ชั้น 1 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน