ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร อาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงได้แก่ เมนูลูกชิ้นชุบแป้งทอด ไส้กรอกชุบแป้งทอด ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง ไส้ทอด ไก่วิงซ์แซ่ป ปีกไก่ทอดน้ำปลา เกี้ยวหมูทอด เกี้ยวพันเห็ดเข็มทองทอด เบคอนพันเห็ดเข็มทองย่าง วาฟเฟิลไส้ทะลัก และแซนด์วิชไส้ต่างๆ ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 1 อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน