ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูง รุ่นที่ 1” (5วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (5วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างคอนเทนต์เพื่อการโฆษณา Shopee Ads และจัดทำโฆษณา Facebook Ads ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Uso-net ชั้น 2 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน