ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3”

ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 25 วัน (จันทร์-ศุกร์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การทำฤาษีดัดตน อธิบายเส้นประธานสิบ ท่านอนหงายนวดแขน ท่านอนตะแคงและทดสอบท่านอนหงายนวดแนวขาด้านใน ด้านนอก ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องนวดแผนไทย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด