ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น” (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์

วันที่ 27 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ “หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้นมือเบื้องต้น” (ระยะสั้น 10 วัน) เรียนเสาร์ – อาทิตย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 26 พ.ค. 2567 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมอาชีพ และให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม