ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และดำเนินการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน “หลักสูตรเริ่มต้นการขายออนไลน์” รุ่นที่ 1/2566 (ระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และดำเนินการเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ “หลักสูตรเริ่มต้นการขายออนไลน์” รุ่นที่ 1/2566 ระยะสั้น 10 วัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมอาชีพ และให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Uso net อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 2