ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน , 10 วันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร นักรีวิวปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influence) รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตรบารีสต้าสร้างรายได้รุ่นที่ 2 (10 วัน) และหลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (10 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับฝึกฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน