ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร Basic Nailist Course รุ่นที่ 2 (10 วัน) หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูง รุ่นที่ 1 (5 วัน) หลักสูตร อาหารฟิวชั่นคาเฟ่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) และหลักสูตร อาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน