ศสค.ลำพูน รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมงานมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สค. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเพื่อการพัฒนางาน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ สค. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2565 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานรางวัลเลิศรัฐครั้งที่ 1 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในงานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมพระประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)”