ศสค.ลำพูน มอบสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจศูนย์ฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้แนวทางสร้างการรับรู้ “การพัฒนาทักษะอาชีพและการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566” เครือข่ายภาคประชาสังคม สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจศูนย์ฯ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้แนวทางสร้างการรับรู้ “การพัฒนาทักษะอาชีพและการป้องกันปัญหาการค้าประเวณี สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566” เพื่อประสานความร่วมมือ หากลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสื่อสารอย่างทั่วถึง ได้แก่ สำนักงานสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ (ผู้แทนผอ.สสว.9) ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้นำไหว้สักการะพระประชาบดี (ทุกวันพฤหัสบดี) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (ท่านพมจ.จิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สวท.เชียงใหม่) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) (ผอ.เหมือนใจ วงศ์ใหญ่) หน่วยภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่