ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้ (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง การออกแบบทรงคิ้ว เพ้นท์ลายเส้นมิติ ขั้นตอนงาน ขั้นจบงาน และขั้นตอนดูแลหลังทำคิ้ว ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน