ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดผมแฟชั่นวินเทจ Fashion Vintage” (ระยะสั้น 10 วัน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ตัดผมแฟชั่นวินเทจ Fashion Vintage (ระยะสั้น 10 วัน) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2567 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกภาคปฏิบัติให้บริการตัดผม (ฟรี) ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน