ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร Basic Barista Course รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 10 วัน)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร Basic Barista Course (ระยะสั้น 10 วัน) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทฤษฎี และปฏิบัติ ศึกษาดูงานนอกสถานที่สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฯ และเปิดสาธิต สถานการณ์จำลองการขาย เพื่อเสริมทักษะประสบการในการให้บริการจริง และได้ร่วมกันสรุปผล การคิดคำนวณต้นทุนการขาย การออกแบบร้านในสไตล์ต่างๆ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร กล่าวปิดการฝึกอบรม และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน