ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรตัดเย็บชุดเด็ก (ระยะสั้น 10 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดเย็บชุดเด็ก” ระยะสั้น 10 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงการสร้างแบบ ตัดเย็บชุดเด็กรูปแบบน่ารักต่างๆ ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน