ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า” กลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ “หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า” ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 17 มีนาคม 2567 กลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นายหวัดยิ่ง รักษ์แม่ละเมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ได้มอบวุฒิบัตร และกล่าวแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน 25 คน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปบทเรียน และแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านป่าคาใหม่ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก