ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 4/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือ ได้ดำเนินการปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 4/2567 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้บริการลูกค้า โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน