ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 20 วัน)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 20 วัน) ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ออกฝึกภาคปฏิบัติให้บริการประชาชนตัดผม (ฟรี) ได้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดขี้เหล็ก ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซาง และร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 170 คน เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงการสระผม ไดร์ผม และทำสีผมเบื้องต้น ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน