ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 10 วัน)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 “หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ 2” (ระยะสั้น 10 วัน) ระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ขายออนไลน์ได้จริง เรียนรู้เรื่อง Digital marketing กลยุทธ์ การตลาดออนไลน์ การทำ Content ถ่ายภาพสินค้า ออกแบบสื่อโฆษณา และโลโก้ เปิดร้านขายสินค้ากับ TikTok และการเป็นนายหน้า TikTok Page Facebook, Line official account ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน