ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดเย็บและสร้าง Pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น ” (ระยะสั้น 1 เดือน : 120 ชั่วโมง)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ตัดเย็บและสร้าง Pattern ผ้าถุง/กระโปรงเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน : 120 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง สอนการเย็บผ้าถุงป้ายข้าง และนำเสนอผลงาน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน